Všeobecné podmínky používání webových stránek

Vstupem na tyto webovské stránky a jejich procházením vyjadřujete neomezený a bezpodmínečný souhlas s následujícími podmínkami jejich používání. Pokud s nimi nesouhlasí, přestaňte prosím tyto webové stránky používat.

Joh. Výkonný ředitel

společnosti Friedrich Behrens AG (BEA): Tobias Fischer-Zernin

Předseda správní rady: Andreas Uelhoff

Obchodní rejstřík: Luebeck HRB 2152 AH

UstID-č.: Finanční a živnostenský úřad 135099680

WEE-Reg. č.: DE 94007702

Správce stránek: webmaster@bea-group.com

Adresa:

Bogenstr. 43-45

22926 Ahrensburg

Německo

Tel.: +49-4102-78-0

Fax: +49-4102-78-250

email: info@bea-group.com

Stránky vytvořil: The Sales Factory

Změna obchodních podmínek

Společnost BeA může kdykoli bez předchozího upozornění změnit tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“), omezit nebo odmítnout přístup, anebo změnit obsah těchto webovských stránek. Pravidelně navštěvujte tyto stránky a seznamujte se s aktuální verzí těchto Podmínek, k jejichž plnění jste se zavázali. Tyto podmínky platí pro všechny webové stránky společnosti BeA v Severní Americe. Při opouštění těchto webových stránek, ať už jste navštívili jiné webové stránky společnosti BeA či nikoli, si přečtěte podmínky použití webových stránek a zásady ochrany soukromí platné pro tyto webové stránky a ujistěte se, že jim rozumíte a souhlasíte s podmínkami platnými pro tyto webové stránky.

Působnost

Informace a materiály zobrazené na těchto stránkách včetně, ale bez omezení pouze na tyto, cen produktů, specifikací, záruk a/nebo jiných informací platí pro produkty prodávané ve Spojených státech a nikoli nutně pro produkty BeA prodávané na jiných trzích.

Omezení použití a autorská práva

Všechny fotografie, audio a videoklipy, obrazové záznamy, grafika, odkazy, architektura webových stránek, formáty, uspořádání a struktura dat a všechny ostatní položky obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem, pokud není uvedeno jinak, a bez přechozího písemného souhlasu společnosti BeA se nesmí používat jiným způsobem, než jak je uvedeno v těchto Podmínkách nebo v textu těchto webových stránek. Obrázky osob, míst a produktů BeA jsou buď majetkem společnosti BeA, nebo používány s příslušným povolením. Jakékoli neoprávněné použití těchto materiálů může mít za následek porušení autorského práva, vlastnictví obchodních značek, zákonů na ochranu soukromí a dalších platných zákonů. Můžete procházet obsah těchto webových stránek, stahovat a kopírovat matriály zobrazené na těchto webových stránkách pouze pro vlastní osobní potřebu, nikoli však za účelem dalšího šíření, pokud k tomu nemáte písemný souhlas společnosti BeA. Tento omezený souhlas se automaticky ruší při jakémkoli porušení těchto Podmínek použití webových stránek.

Obchodní značky

BeA, jiné názvy produktů BeA, čísla modelů, loga, obchodná symboly, obchodní názvy a slogany jsou obchodní značky, které jsou chráněny zákony USA a mezinárodním právem na ochranu obchodních značek. Značky zobrazené na těchto webových stránkách nesmíte používat bez předchozího, výslovného a písemného souhlasu společnosti BeA, kromě případů povolených platnými zákony. Ostatní značky a loga zobrazená na těchto webových stránkách mohou být majetkem třetích stran, které nejsou spojeny se společností BeA a tyto značky a loga jsou používána na základě souhlasu. Nic z toho, co je zobrazeno na těchto webových stránkách, nelze považovat za poskytnutí, ať už přímo, vyloučením nebo jinak, za jakékoli povolení, udělení licence nebo práva k používání jakékoli obchodní značky, značky služby nebo obchodního názvu zobrazeného na těchto webových stránkách bez předchozího písemného souhlasu společnosti BeA. Použití jakéhokoli loga nebo značky BEA, ať už registrované či neregistrované, jako hypertextového odkazu na tyto nebo jiné webové stránky BEA je bez předchozího písemného souhlasu společnosti BEA přísně zakázáno.

Odmítnutí odpovědnosti

Všechny údaje na těchto webových stránkách vztahující se k výrobkům nebo službám třetích stran včetně, ale bez omezení pouze na tyto, cen, dostupnosti služeb nebo produktů, vlastností produktů nebo pokrytí službami, pokud existují, musí být ověřeny u strany zajišťující dodání produktu nebo služby. Společnost může kdykoli bez předchozího oznámení změnit údaje zobrazované na těchto webových stránkách. I když společnost BEA vynakládá veškeré úsilí k zajištění aktuálnosti informací zveřejněných na těchto webových stránkách, nemusí být všechny informace aktuální a společnost BEA nezaručuje přesnost nebo spolehlivost takových to údajů. Specifikace uvadané na těchto webových stránkách jsou určeny pouze pro účely porovnání a podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost BEA nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé na základě spolehnutí se na údaje uvedené na těchto webových stránkách. Tyto webové stránky jsou poskytovány pro vaše pohodlí tak „jak jsou“ a na základě „dostupnosti“. Společnost BEA vám nezaručuje nepřerušovaný a bezchybný přístup na tyto webové stránky. Není poskytována žádná záruka jakéhokoli typu, ať už výslovná nebo implicitní včetně, ale bez omezení pouze na tyto, záruk právního titulu nebo neporušení práv, nebo implikovaných záruk prodejnosti nebo vhodnostI k určitému účelu, v souvislosti s dostupností, přesností, spolehlivostí nebo obsahem webových stránek. Společnost BEA neodpovídá za žádné přímé, nepřímé, vedlejší, zvláštní, následné nebo regresivní škody, ztráty zisku, příjmů nebo dat, nebo ztráty z přerušení obchodu vzniklé na základě použití nebo nemožnosti použití těchto webových stránek a to i v případě, že společnost BEA byla informována o možnosti vzniku takovýchto škod. Společnost BEA nepřebírá žádnou odpovědnost a/nebo záruky za jakékoli škody nebo infikování vašeho počítačového zařízení nebo jiného majetku viry na základě nebo v důsledku použití nebo přístupu na tyto webové stránky. Některé judikatury nepovolují vyloučení odpovědnosti některých záruk nebo omezení odpovědnosti, proto pro vás nemusí některá z výše uvedených vyloučení platit. Odpovědnost společnosti BEA však bude v každém případě omezena v největším možném rozsahu povoleném zákonem.

Odkazy

Společnost BEA může na své webové stránky umístit odkazy na jiné webové stránky umístěné na internetu vlastněné nebo provozované třetími stranami, včetně autorizovaných prodejců BEA. Pokud navštívíte tyto webové stránky třetích stran, činíte tak na vlastní riziko. Před použitím takovýchto webových stránek se musíte seznámit s podmínkami jejich použití a rozhodnout, zda s nimi souhlasíte. Společnost BEA nemá kontrolu nad těmito webovými stránkami a nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich obsah. Odkaz na jiné než stránky společnosti BEA neznamená, že společnost BEA schvaluje tyto stránky nebo na nich popisované produkty nebo služby.

Podání

S veškerou komunikací nebo materiály přenesenými prostřednictvím těchto stránek (včetně zpětné vazby, údajů, odpovědí, otázek, komentářů, doporučení, nápadů, plánů, objednávek, požadavků apod.) bude nakládáno jako s veřejnými a nechráněnými údaji. Veškeré materiály přenesené na tyto webové stránky se stávají majetkem společnosti BEA a mohou být použity pro jakékoli účely. Společnost BEA může tato materiály zveřejnit a/ nebo je, nebo jakýkoli koncept v nich popsaný, zahrnout do svých produktů bez kompenzace, omezení použití nebo odpovědnosti.

Rozhodné právo

Tato webová stránka se řídí a podléhá zákonům státu Severní Karolína a tak, kde to přichází v úvahu, federálními zákony USA.